Armenian News Network / Groong

 

The Literary Groong

December 10, 2022

 


 

Ինչ Լաւ է որ . . .

 

Ինչ լաւ է որ ես սիրել գիտեմ

Սիրոյ խոստումով ապրիլ գիտեմ

 

Եթերային գաղցրութեամբ

Երազել և պատկերացնել գիտեմ:

 

Անշօշափելի հրճուանքով, յոյսով՝

Սպասել և տեսիլքներ յօրինել գիտեմ:

 

Չ՝արտայայտուած  սիրոյ

Անորոշութեամբ խոկալ գիտեմ:  

 

Առանց ֆիզիքական հաճոյքներու

Հոգեկան վայելքներով յագենալ գիտեմ

 

Անպատասխան հարցերով հիւսուած

Հոյակապ հեքիաթներու աւարտը . . .

 

                                 . . .  կը փնտռեմ:

 

 

Kevork K. Kalayjian


 

Kevork K. Kalayjian, Jr. is a graduate of the AGBU's Melkonian Educational Institute, Nicosia, Cyprus. He holds a B.A. in Political Science and Economics from Fairleigh Dickinson University, Rutherford, NJ, a M.Ed. in Counseling Psychology, from William Paterson University, Wayne, NJ, and CPA requirements completed at Pace University, NYC. An auditor by profession, Kevork resides in NY and likes to paint and write. Some of his poems have been published in literary periodicals such as "Ararat", as well as The Literary Groong on groong.org and at poetry.com.

Grish Davtyan photo


© Copyright 2022 Armenian News Network/Groong and the author.


Home Administrative | Introduction | Armenian News | Podcasts | Feedback |