Armenian News Network / Groong

The Literary Groong - 08/09/2020


ՄԱՔՐՎԱԾ ԷՋ


Անցյալներ կան, որ

Չեն վերադառնում

Նույնիսկ հուշերում...


Դու էլ երեվի դրանցից մեկն ես։


Սեվ բծի նման։


Ես գոհ եմ սրտանց,

Որ սեվ բծի պես

Էլ չես երեվում

Իմ հիշողության սպիտակ էջում...ԳՐԻՇ ԴԱՎԹՅԱՆ


--
Grish Davtian has published three books of his poetries in Armenian, and one book in English.
He is the president of the Armenian Writers Association of California, and founding and former
editor of The Literary Groong.

Redistribution of Groong articles, such as this one, to any other media, including but not limited to other mailing lists and Usenet bulletin boards, is strictly prohibited without prior written consent from
Groong's Administrator.
© Copyright 2020 Armenian News Network/Groong. All Rights Reserved.
| Home | Administrative | Introduction | Armenian News | World News | Feedback