Armenian News Network / Groong

The Literary Groong - 06/23/2019            Տետրակ

 

Ահաւասիկ էջերու տրցակ մը եւս

Որ տակաւին չէ գործածուած

Փոռձարութիւններ, ապրումներ

Տակաւին չեն արձանագրուած

 

Ինծի և քեզի պէս . . . զգացուած

Սէրեր որ անծնունդ են մնացած

Հրաբխային սրտերու մէջ սանձուած

Անթափանց բարութեամբ ծածկուած

 

Ես այս տետրակները ու՞ր պահեմ

Որ յանկարծ չգրուած բառերը չերեւին

Չ՛արձանագրուած միտքերը իյայտ չգան

Չ՛արտասանուած խօստումները յիրաւի

 

Չ՛իրականանան . . .Գէորգ Գալայճեան--
Kevork K. Kalayjian, Jr.  A graduate of the AGBU's Melkonian
Educational Institute, Nicosia, Cyprus, holds a B.A. in Political
Science and Economics from Fairleigh Dickinson University, Rutherford,
NJ, a M. Ed.  Counseling Psychology, from WilliamPaterson University,
Wayne, NJ, and CPA requirements completed at Pace University, NYC.
Kevork resides in NY and likes to paint and write. Some of his poems
have been published in literary periodicals such as "Ararat" and at
www.poetry.com.

Redistribution of Groong articles, such as this one, to any other media, including but not limited to other mailing lists and Usenet bulletin boards, is strictly prohibited without prior written consent from
Groong's Administrator.
© Copyright 2019 Armenian News Network/Groong. All Rights Reserved.

[Next Article][Main Index]
[ Reply to sender | Write to Groong ]